Polityka prywatności

Przetwarzanie danych osobowych – obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest EWA NIEWIADOMSKA Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego z siedzibą przy ul. Tylnej 3D lok. 17, 90-364 Łódź, NIP: 727 263 75 54, REGON: 101029698. Kontakt z kancelarią jest możliwy za pomocą telefonu: +48 605 824 297, adresu e‑mail: kontakt@kancelariarm.pl lub adresu do korespondencji: ul. Tylna 3D lok. 17, 90-364 Łódź.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu sformułowania oferty sporządzenia operatu szacunkowego lub opinii o wartości nieruchomości, zgodnie ze złożonym przez Panią/Pana zapytaniem ofertowym.
  3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców oraz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w p. 2 celu.
  6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych osobowych uniemożliwia przedstawienie Pani/Panu oferty sporządzenia operatu szacunkowego lub opinii o wartości nieruchomości, zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

  1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych, EWA NIEWIADOMSKA Kancelarię Rzeczoznawcy Majątkowego z siedzibą przy ul. Tylnej 3D lok. 17, 90-364 Łódź, NIP: 727 263 75 54, REGON: 101029698 w celu sformułowania oferty sporządzenia operatu szacunkowego lub opinii o wartości nieruchomości, zgodnie ze złożonym przeze mnie zapytaniem ofertowym.
  2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
  3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie do ich poprawienia.