Konsultacje w sprawach dotyczących nieruchomości

Oprócz operatów szacunkowych oraz opinii i ekspertyz w formie pisemnej, oferujemy Państwu również doradztwo w formie konsultacji, rozliczanych według stawek godzinowych.

Doradztwo to obejmuje przede wszystkim zagadnienia związane z następującą tematyką:

  • aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste,
  • odszkodowaniami za wywłaszczenie nieruchomości,
  • odszkodowaniami za przejęcie nieruchomości pod drogę publiczną,
  • spadkiem wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W ramach doradztwa oferujemy:

  • wstępne spotkanie z klientem, podczas którego klient przedstawia nam problem i dostarcza niezbędną dokumentację,
  • analizę dostarczonych dokumentów,
  • powtórne spotkanie z klientem, podczas którego przedstawiamy możliwe warianty postępowania i rekomendujemy najkorzystniejszy z nich.

Jeżeli analiza przedstawionego przez Państwa problemu wykaże, że zasadne jest podjęcie dalszych działań na drodze administracyjnej, oferujemy pomoc przy sporządzaniu niezbędnych pism i wniosków do organów prowadzących postępowanie, sporządzenie operatu szacunkowego i współpracę z wybraną przez Państwa kancelarią prawną (jeżeli nie mają Państwo wybranego pełnomocnika, pomożemy w jego wyborze).