Wycena ograniczonych praw rzeczowych, w tym służebności

Wycena ograniczonych praw rzeczowych, w tym służebności

Wśród celów, dla których wykonujemy operaty szacunkowe, znajduje się m.in. określenie wartości ograniczonych praw rzeczowych, obciążających nieruchomość lub planowanych do ustanowienia na nieruchomości, w tym:

  • służebności przesyłu,
  • służebności gruntowych (w tym służebności drogi koniecznej),
  • służebności osobistych,
  • prawa użytkowania.

Służebność przesyłu

Służebność przesyłu jest to ograniczone prawo rzeczowe, które ustanawia się na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub który jest właścicielem urządzeń infrastruktury technicznej, przebiegających przez nieruchomość, takich jak np.:

  • napowietrzne przewody linii elektroenergetycznych lub telekomunikacyjnych,
  • rurociągi ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe,
  • podziemne linie kablowe do przesyłania energii lub informacji.

Polega ono na tym, że w zakresie oznaczonym w umowie o ustanowienie służebności przesyłu przedsiębiorca może korzystać z nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem należących do niego urządzeń, np. w celu ich konserwacji lub usuwania awarii.

Służebność przesyłu najczęściej ustanawia się za odpowiednim wynagrodzeniem – w jego oszacowaniu pomoże Państwu nasza kancelaria. Doradzamy zarówno na etapie przed podjęciem rozmów z przedsiębiorstwem przesyłowym o zawarcie umowy o ustanowienie służebności przesyłu jak i w trakcie trwania negocjacji. Oprócz sporządzenia operatów szacunkowych, udzielamy konsultacji, podczas których pomagamy ocenić realność Państwa oczekiwań lub adekwatność kwoty wynagrodzenia proponowanej Państwu przez przedsiębiorstwo przesyłowe.

W razie potrzeby profesjonalnego oznaczenia pasów służebności przesyłu na mapach zasadniczych lub konieczności weryfikacji ujawnionego na mapach zasadniczych powiatowego ośrodka geodezji przebiegu podziemnych sieci infrastruktury technicznej (rurociągów i sieci kablowych) ze stanem faktycznym, zapewniamy współpracę z zaprzyjaźnionym biurem geodezyjnym.

Służebności gruntowe

Sporządzamy operaty szacunkowe określające wynagrodzenie za ustanowienie służebności gruntowych, w tym m.in.

  • służebności polegających na prawie przejścia i/lub przejazdu przez cudzą nieruchomość,
  • służebności związanych z przekroczeniem bez winy umyślnej granicy nieruchomości sąsiedniej,
  • służebności drogowych (drogi koniecznej).

Oprócz wyceny nieruchomości dla ww. potrzeb, oferujemy analizę wpływu różnych wariantów przebiegu służebności przez teren nieruchomości obciążonej na jej wartość rynkową.

Zapewniamy współpracę z biurem geodezyjnym w celu oznaczenia wybranego wariantu przebiegu służebności na mapach lokalizacyjnych dla potrzeb zawarcia aktu notarialnego i ujawnienia służebności w księgach wieczystych.

Służebności osobiste

Najczęściej pojawiającą się w naszej praktyce zawodowej służebnością osobistą jest służebność mieszkania. Na podstawie umowy ustanowienia służebności mieszkania na nieruchomości uprawniony może korzystać ze wskazanych w umowie pomieszczeń oraz pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców budynku.

Ustanowienie służebności osobistej na nieruchomości obniża wartość rynkową nieruchomości.

Sporządzamy wyceny określające wpływ ustanowienia służebności osobistej na wartość nieruchomości, między innymi w przypadku konieczności doliczenia darowizny nieruchomości obciążonej tym prawem do spadku dla potrzeb obliczenia zachowku przy dziedziczeniu testamentowym.

Prawo użytkowania

Nieruchomość można obciążyć prawem użytkowania, tj. prawem do jej używania i do pobierania jej pożytków. Prawem użytkowania może być obciążona cała nieruchomość lub jej część. Podobnie jak w przypadku ww. ograniczonych praw rzeczowych, prawo użytkowania wpływa obniżająco na wartość nieruchomości.

Sporządzamy operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości obciążonej tym prawem, np. dla potrzeb sprzedaży, jak i opracowania określające wpływ obciążenia prawem użytkowania na wartość rynkową nieruchomości przez zawarciem umowy jego ustanowienia.