Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych

W naszej kancelarii możecie Państwo zlecić wycenę nieruchomości gruntowych niezabudowanych dla zróżnicowanych celów, w tym dla potrzeb:

 • zabezpieczenia wierzytelności (kredytu),
 • kupna lub sprzedaży nieruchomości, zamiany, negocjacji ceny,
 • aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste,
 • ustalenia wysokości odszkodowania za wywłaszczenie (w tym za przejęcie pod budowę dróg publicznych),
 • ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej w związku z podziałem nieruchomości, scaleniem i podziałem lub budową urządzeń infrastruktury technicznej,
 • ustalenie wysokości opłaty planistycznej (renty planistycznej) lub odszkodowania w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego,
 • egzekucji komorniczej i spisu inwentarza,
 • ustanowienia służebności gruntowej (przejazdu i przechodu, drogi koniecznej itd.),
 • ustanowienia służebności przesyłu,
 • określenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu,
 • ustanowienia prawa użytkowania,
 • wniesienia aportu do spółki,
 • określania wysokości podatku od spadków i darowizn,
 • zniesienia współwłasności,
 • określenia kwoty zachowku,
 • innych niż wyżej wymienione.

Podstawowe dokumenty, przydatne do sporządzenia operatu szacunkowego dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej:

 • numer księgi wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości (obligatoryjnie),
 • aktualny wypis z rejestru gruntów,
 • akt notarialny lub inny dokument, będący podstawą nabycia nieruchomości,
 • mapa ewidencyjna i zasadnicza nieruchomości,
 • decyzja o pozwoleniu na budowę, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – jeżeli zostały wydane.

W zależności od celu, dla którego sporządzany będzie operat szacunkowy, lista ta może zostać poszerzona o dodatkowe dokumenty.