Nieruchomość o funkcji komercyjnej

Wycena nieruchomości o funkcji komercyjnej i handlowej

W naszej kancelarii wyceniamy nieruchomości wykorzystywane na cele biurowe, handlowe, przemysłowe lub magazynowe, dla zróżnicowanych celów, w tym dla potrzeb:

 • zabezpieczenia wierzytelności (kredytu),
 • kupna lub sprzedaży nieruchomości, negocjacji ceny,
 • aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste,
 • ustalenia wysokości odszkodowania za wywłaszczenie (w tym za przejęcie pod budowę dróg publicznych),
 • egzekucji komorniczej,
 • ustanowienia służebności gruntowej (przejazdu i przechodu, drogi koniecznej itd.),
 • ustanowienia służebności przesyłu,
 • określenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu,
 • ustanowienia prawa użytkowania,
 • wniesienia aportu do spółki,
 • księgowychpodatkowych,
 • innych niż wyżej wymienione.

 

Podstawowe dokumenty, przydatne do sporządzenia operatu szacunkowego dla nieruchomości gruntowej o funkcji komercyjnej:

 • numer księgi wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości,
 • aktualny wypis z rejestru gruntów,
 • aktualny wypis z kartoteki budynków,
 • akt notarialny lub inny dokument, będący podstawą nabycia nieruchomości,
 • mapa ewidencyjna i zasadnicza nieruchomości,
 • dokumentacja techniczna budynku (opis techniczny, rzuty kondygnacji, zestawienie powierzchni poszczególnych pomieszczeń i opis ich funkcji),
 • decyzja o pozwoleniu na użytkowanie,
 • w przypadku budynku w trakcie realizacji: decyzja o pozwoleniu na budowę, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • deklaracja dotycząca podatku od nieruchomości za rok poprzedni,
 • w przypadku nieruchomości, stanowiących przedmiot użytkowania wieczystego: ostatnie wypowiedzenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, umowa o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste,
 • informacje o kosztach utrzymania nieruchomości (w tym: kosztach zarządzania nieruchomością, kosztach ochrony i monitoringu, kosztach sprzątania, kosztach remontów i konserwacji, kosztach ubezpieczenia nieruchomości, kosztach mediów itp.),
 • kopia książki obiektu budowlanego i ostatniego rocznego przeglądu okresowego budynku,
 • w przypadku nieruchomości, stanowiących przedmiot najmu: zestawienie najemców oraz kopie zawartych umów najmu,
 • zestawienie środków trwałych grupy 1 i 2.

W zależności od celu, dla którego sporządzany będzie operat szacunkowy, lista ta może zostać poszerzona o dodatkowe dokumenty.