Wycena nieruchomości

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego EWA NIEWIADOMSKA świadczy usługi z zakresu wyceny nieruchomości z różnorodnych segmentów rynku. Wyceniamy:

 • nieruchomości gruntowe niezabudowane (pod zabudowę, rolne, leśne),
 • nieruchomości o funkcji mieszkaniowej (lokale mieszkalne, domy jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne),
 • nieruchomości o funkcji komercyjnej (biurowe, handlowe, przemysłowe, magazynowe).

Wśród celów, dla których wykonujemy operaty szacunkowe, znajduje się m.in. określenie wartości ograniczonych praw rzeczowych, obciążających Państwa nieruchomość lub planowanych do ustanowienia na nieruchomości, w tym:

 • służebności przesyłu,
 • służebności gruntowych (w tym służebności drogi koniecznej),
 • służebności osobistych,
 • prawa użytkowania.

By poznać pełną listę celów, dla których wykonujemy nasze wyceny, oraz listę dokumentów, niezbędnych do sporządzenia operatu szacunkowego, proszę wybrać rodzaj nieruchomości, który Państwa interesuje:

Na czym polega wycena nieruchomości? Co to jest operat szacunkowy?

Wycena nieruchomości to postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości jako przedmiotu prawa własności lub innych praw do nieruchomości (np. prawa użytkowania wieczystego). Określania wartości nieruchomości mogą dokonywać wyłącznie rzeczoznawcy majątkowi, tj. osoby posiadające uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.

Efektem pracy rzeczoznawcy majątkowego jest operat szacunkowy, stanowiący pisemną opinię o wartości nieruchomości. Operat szacunkowy jest dokumentem formalnym, a jego zawartość jest ściśle określona w przepisach prawa. Brak któregoś z wymaganych elementów stanowi uchybienie formalne i może prowadzić do zakwestionowania zleconego przez Państwa operatu np. przez organy administracji publicznej.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, w operacie szacunkowym przedstawia się sposób dokonania wyceny nieruchomości, w tym:

 • określenie przedmiotu i zakresu wyceny,
 • określenie celu wyceny,
 • podstawę formalną wyceny nieruchomości oraz źródła danych o nieruchomościach,
 • ustalenie dat istotnych dla określenia wartości nieruchomości,
 • opis stanu nieruchomości,
 • wskazanie przeznaczenia wycenianej nieruchomości,
 • analizę i charakterystykę rynku nieruchomości w zakresie dotyczącym celu i sposobu wyceny,
 • wskazanie rodzaju określanej wartości, wyboru podejścia, metody i techniki szacowania,
 • przedstawienie obliczeń wartości nieruchomości oraz wyniku wyceny wraz z uzasadnieniem.

Warto wiedzieć, że:

– operat szacunkowy może być wykorzystywany wyłącznie dla celu, dla którego został sporządzony, a zatem operatu sporządzonego np. dla celu sprzedaży nie będziecie Państwo mogli wykorzystać dla potrzeb zabezpieczenia kredytu w banku,

– operat szacunkowy jest ważny maksymalnie przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia – po upływie 12 miesięcy może być wykorzystywany wyłącznie po potwierdzeniu jego aktualności przez rzeczoznawcę majątkowego – autora operatu.