Opinie i ekspertyzy

W Kancelarii Rzeczoznawcy Majątkowego EWA NIEWIADOMSKA wykorzystujemy swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu rynku nieruchomości i przepisów z nim związanych w celu pomocy naszym klientom w świadomym i racjonalnym podejmowaniu decyzji, związanych z gospodarowaniem posiadanymi przez nich nieruchomościami.

Dla potrzeb klientów indywidualnych i biznesowych sporządzamy między innymi:

  • opinie o wartości nieruchomości niestanowiące operatu szacunkowego, uwzględniające indywidualne potrzeby inwestora (wartość indywidualna) – możliwa analiza wariantowa,
  • opinie dotyczące prognozowanych kosztów związanych z danym zamierzeniem inwestycyjnym na nieruchomości (wynikających w szczególności z konieczności poniesienia opłat adiacenckich, opłat planistycznych, możliwej zmiany stawki opłat rocznych za użytkowanie wieczyste etc.),
  • analizy danego segmentu rynku nieruchomości dla potrzeb negocjacji ceny kupna lub sprzedaży nieruchomości,
  • badania stanu prawnego nieruchomości.

Jednostkom samorządu terytorialnego oferujemy usługi z zakresu:

  • sporządzania prognoz skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych,
  • sporządzania ekspertyz w zakresie możliwości wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia na danym terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmiany planu dotychczas istniejącego (post factum).

Oferujemy również pomoc w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali i ich późniejszego wyodrębnienia.